meblepalinka.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) informujemy, że:

1Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEBLE PALINKA Mateusz Heising Kępno os. Kopa 10/9 63-600 Kępno NIP: 619-196-61-06 W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan /Pani kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: meblepalinka_biuro@op.pl

2Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy biznesowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadań wynikających ze współpracy biznesowej.

4Czas przetwarzania danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane także dłużej, jeśli wymogi prawne będą do tego zobowiązywały.

5Odbiorcy danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiot władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.

6Prawa osoby, której dane dotyczą.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
− żądania dostępu do swoich danych osobowych
− żądania sprostowania swoich danych osobowych
− żądania usunięcia swoich danych osobowych
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
− żądania przenoszenia danych osobowych
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7Skarga do organu nadzorczego.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim wypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy MEBLE PALINKA Mateusz Heising, a tym podmiotem zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.